مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا

مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا کوشش میکند تاقسم یک محیط اکادمیک را به میان اورد که دران به شرکأ خویش به سطحه ملی و منطقوی تدریس، تحقیق و خدمات باکیفیت و هم ردیف را عرضه نمایند

پیام رئیس مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا

3 years 4 months ago

مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا از هز چه بیشتر پروسه تضمین کیفیت را اعتبار میدهد. به همین منظور قبل از نامزد شدن به مرحله اول پروسه تضمین کیفیت و اعتبار دهی در سطحه مؤسسه برنامه ها و ورکشاپ های اگاهی عامه را بر راه انداخته و پروسه تضمین کیفیت را درسطحه دیپارتمنت رسانیده است از اغاز سال جاری کمیته پلان ستراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی در تهیه کردن پلان ستراتیژیک یک پنج سال مؤسسه مذکور اغاز به کار کرده است کمیته بعد ار پرس وپاژ از اقشار گوناگون این پلان مناسب را غنی میسازد و هر بخش آن را با پلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی مقایسه و ترتیب مینمائید.

Assistant Professor Ali Jan Adil
پوهندوی علي جان عادل